هنگامی که یکی ازما مفقود الاثرها مریض می شدیم  باید  یکی  زیر بغل مان  را  میگرفت  وبه 

 بهداری می برد    تا  این که  معلو م   می  شد  که  مریض   هستیم    حالا  اگر   بهیار  عراقی  

تشیخص   می داد  که  واقعا "  مریض   هستیم و   نیاز به آمپول داریم وهنگامی که میخواستند آ

مپول را  تزریق   کنند     ما  بصورت  سرپا  ایست  می کردیم  و   اون  هم  بیرحمانه   مانند  

دامپزشک   آمپول  را تزریق  می کرد .

منبع:http://takrit16.blogsky.com/